SKŁAD DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ

DLA WSPÓLNOTY POLSKIEJ W LUKSEMBURGU POWOŁANEJ Z DNIEM  24.09.2017

 

 1. o. Roman Tyczyński OMI – proboszcz
 2. o. Daniel Jeżak OMI – wikariusz

 3. Ciszek Karol
 4. Mazurek Daniel
 5. Porożyńska Krystyna
 6. Porożyński Tadeusz
 7. Przybylska Anna
 8. Przybylski Łukasz
 9. Turowski Krzysztof

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

I. Cel Rady

 1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27).
 2. Rada ta jako zespół duszpasterzy i wiernych świeckich jest organem doradczym proboszcza.

II. Skład Rady i sposób jej powoływania

 1. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:
 2. a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii,
 3. c) z nominacji proboszcza/ z wybory elekcyjnego: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.
 4. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba członków Rady powinna być dostosowana do wielkości parafii (od 7 do 30 osób).
 5. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie niegodne w powszechnym odczuciu parafian.
 6. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz w zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam”.
 7. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również notoryczna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji lub opuszczenia parafii.
 8. Skład Rady oraz dokonane w niej zmiany winno przedstawić się Kurii Biskupiej.

III. Zadania i kompetencje Rady

 1. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji.
 2. Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego.
 3. Chociaż Rada posiada charakter doradczy, to jednak proboszcz przed podjęciem odpowiedniej decyzji związanej z duszpasterstwem parafii winien wziąć pod uwagę jej opinię. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli potrzeba, w dalszej kolejności do Kurii Biskupiej.

IV. Kadencja i sposób działania Rady

 1. Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 4 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz może zmienić tę część Rady, która pochodzi z nominacji.
 2. Zebrania Rady zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.
 3. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, należy zwoływać ją częściej.
 4. Spośród członków Rady należy wybrać sekretarza, który protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły te należy przechowywać w specjalnej księdze i przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.
 5. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.