Odnowa w Duchu Świętym “Jezus żyje”


 

Jak powstała Odnowa w Duchu Świętym?

W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Odnowa Charyzmatyczna należy do Nowego Duchowego Ruchu, który papież Jan Paweł II nazwał ważnym owocem Soboru Watykańskiego II. Dalej nazywa Ojciec Święty Odnowę “nową wiosną Kościoła”.

Kościół katolicki, obserwując ożywienie charyzmatyczne, nie mógł pozostać wobec niego obojętny. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II w 1963 r. poważna dyskusja teologiczna dotyczyła charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Szczególną rolę przy wprowadzeniu powyższego zapisu odegrał kardynał z Belgii ks. Leon J. Suenens.

Poprzez Odnowę w Duchu Świętym wierni na nowo doświadczają, że:

  1. Bóg zna każdego osobiście i kocha go,
  2. Bóg daje siłę na zmaganie się z trudami dnia powszedniego,
  3. Obdarowanie Darami Ducha Świętego pomaga w nawiązywaniu więzi z Jezusem.

Grupa Odnowy w Luksemburgu – “Jezus żyje”

Spotkania modlitewne grupy rozpoczęły się w styczniu 2006 roku i odbywają się w każdą 1 i 3 niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 10.00 w kościele przy ołtarzu Matki Bożej. Są otwarte i nie wymagają oficjalnej przynależności. W związku z pandemią, spotkania modlitewne odbywają się ONLINE. Informacje jak zalogować się do grupy można uzyskać pod adresem oblaci.lu@hotmail.com Liderem grupy jest Joanna Kowalska -Wątroba, wybrana 22 czerwca 2021 (podczas wigilii Zesłania Ducha Świętego). Kadencja lidera we wspólnocie trwa jeden rok i jest odnawialna maksymalnie 3 lata. Zastępcą lidera wspólnoty jest Żaneta Siewierska  Natomiast spotkania formacyjne są animowane przez kapłana (o. Daniela OMI lub zaproszonego gościa) odbywają się raz w miesiącu w wyznaczoną sobotę po Mszy Świętej o 9.00 (daty spotkań poniżej). Również te spotkania są ONLINE. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spotkaniach  z kapłanem napisz na adres: oblaci.lu@hotmail.com

Daty spotkań formacyjnych z o. Danielem OMI

 

  1. 25 – 27 czerwca 2021 r. | Rekolekcje. Temat: Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało. 1 Kor 12, 13 | Więcej informacji bezpośrednio u o. Daniela OMI (Program dostępny na platformie MS Teams w grupie Odnowy) Zapisy trwają do końca maja. 

REKOLEKCJE DLA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

Charyzmatem grupy jest ewangelizacja poprzez świadectwo oraz modlitwa wstawiennicza.

Typowy przebieg spotkania

  • Rozpoczęcie: dziesiątka różańca oraz modlitwa do Ducha Świętego.
  • Modlitwa spontaniczna. Uczestnicy stoją lub siedzą w kręgu, modląc się równocześnie lub na przemian wypowiadając słowa uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Wszystko to przeplatane jest piosenkami i tzw. modlitwą w językach.
  • Najważniejszym momentem spotkania jest odczytanie fragmentu Pisma Świętego z niedzieli. Po chwili ciszy następuje tzw. echo słowa; zebrani odpowiadają na przeczytany fragment, mówiąc, jak odnosi się on do ich życia.
  • Konferencja. Głoszona przez kapłana lub osobę świecką, może dotyczyć m.in. spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Pisma Świętego i nauczania Kościoła itp. Z wyjątkiem katechez wygłaszanych w ramach Seminarium Odnowy, które powinna przejść każda osoba we wspólnocie, tematyka uzależniona jest od zapotrzebowania grupy.
  • Dzielenie świadectwem. Jest to czas dzielenia się doświadczeniem Boga z własnego życia. Podczas tego spotkania nie prowadzi się dyskusji, nie poucza innych i nie komentuje się cudzych wypowiedzi, ale przede wszystkim słucha.

Grupa Koordynacyjna Odnowy oraz Stowarzyszenie

Poza granicami Polski istnieje Grupa Koordynacyjna oraz stowarzyszenie Odnowy które łączy wszystkie grupy modlitewne z Niemiec i krajów Beneluksu. Więcej informacji można przeczytać na stronie: www.odnowa.de

Raz w roku grupa koordynacyjna organizuje Forum Charyzmatyczne dla grup Odnowy, które ma miejsce jesienią w Niemczech.

 

ŚWIADECTWO po Seminarium Odnowy Wiary


     Przystępując do Seminarium bardzo chciałam odnowić swoją relację z Panem Bogiem, bo wiem, że On zawsze był w moim życiu. Raz bliżej, raz dalej, w zależności od tego, jak się prowadziłam…Zaczynałam Seminarium  z poczuciem braku  wewnętrznej  radości. Głęboko w sercu czułam smutek, chociaż nie okazywałam tego na zewnątrz. Myślę, że ten smutek był związany z poczuciem pewnego bezsensu, chociaż obiektywnie rzecz biorąc wszystko było dobrze. Czułam pewna pustkę. Szukałam odpowiedzi na ewangeliczne pytanie młodzieńca: Panie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

     Myślę, że najpiękniejszym owocem Seminarium jest to, że zaczęłam więcej dostrzegać małych cudów codzienności w moim życiu, że odczytuje wszystko jako wolę Boga. Widzę w jaki sposób Bóg do mnie mówi,  narazie uczę się rozpoznawać głos Boga w moim życiu i za nim kroczyć. Wielkim odkryciem dla mnie było również rozeznawanie na drodze wiary, poznanie “teorii”, a później zastosowanie tego w praktyce, we własnym życiu. Dzięki temu nauczyłam się i nadal uczę się interpretować rzeczywistość w sposób duchowy. Mogę śmiało powiedzieć, że każda z części Seminarium była takim wielkim małym przełomem. Każda z tych części otwierała mi oczy na inne aspekty życia duchowego i jestem bardzo szczęśliwa że mogłam uczestniczyć w tym Seminarium.  Cieszę się, że ostatnia część Seminarium dotyczy Maryi. Ona jest niesamowitym wzorem do naśladowania. Ona pokazuje jak współpracować z łaską i jak być wierną natchnieniem Ducha Świętego. Jest także wielką pomocą w drodze do Jezusa.

     Widzę jak to przemieniło też moje życie, to był czas oczyszczenia. Mam przekonanie, że to jest dopiero początek, tego, co Pan dla mnie przygotował. Chcę mówić moim życiem Bogu “tak” i przyjmować Jego wolę.  Jestem wdzięczna Bogu za łaskę Wspólnoty, za Kościół Święty, za dar Eucharystii i wszystkich Sakramentów, za Maryję, którą Bóg nam dał jako Matkę,  za to, że dał mi nowe oczy, dzięki którym widzę świat w Bożej perspektywie i czyni mnie prawdziwie wolną i szczęśliwą w Bogu Zbawcy moim!  Amen